O Spółce

Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Sp. z o.o. (SC UEP) została powołana aktem notarialnym z dnia 7 sierpnia 2014 roku. Jej celem jest wdrażanie w przedsiębiorstwach rozwiązań bazujących na wynikach badań naukowych zrealizowanych w Uczelni, oferowanie usług eksperckich dla podmiotów zewnętrznych, a także prowadzenie badań zleconych przez przedsiębiorstwa, służących rozwiązaniu określonych problemów rynkowych, technologicznych i zarządczych.

SC UEP jest pierwszą w kraju spółką celową powstałą przy publicznej uczelni ekonomicznej. Specyfika badań realizowanych w naukach ekonomicznych, tj. przewaga „miękkich rezultatów” (koncepcje i modele stanowiące bazę do wdrożeń rynkowych) nad „rozwiązaniami twardymi” (technologie i patenty gotowe do sprzedaży), sprawia, iż głównym obszarem działania Spółki jest pozyskiwanie i prowadzenie projektów rozwojowych, w których kluczową rolę odgrywa know-how pracowników naukowych i studentów Uczelni.

W okresie od października 2014 do grudnia 2023 roku, SC UEP zrealizowała ponad 370 projektów rozwojowych dla 220 przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Projekty Spółki koncentrują się na kwestiach rozwoju strategicznego (m.in. opracowanie nowych produktów, kreowanie nowych modeli biznesowych, tworzenie strategii rozwoju i B+R) i wymagają tworzenia interdyscyplinarnych, międzykatedralnych zespołów oraz opracowania niestandardowej metodyki badań.

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Zarząd i Rada Nadzorcza.

Rada Nadzorcza:
prof. dr hab. Maciej Szymczak (Przewodniczący)
prof. dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat
prof. dr hab. Jarosław Kubiak

Zarząd:
dr inż. Jakub Jasiczak (Prezes)


Współpraca B+R

(kliknij logo, by poznać szczegóły współpracy)